Program „Senior 2030”

Narodowy Komitet Seniora zainicjował Program „Senior 2030”, którego celem jest ukierunkowanie polskiego rynku na rozwój usług prozdrowotnych oraz senioralnych. Głównym celem Programu jest zbudowanie mechanizmów społeczno-ekonomicznych, dzięki którym powstaną możliwości zaspokojenia potrzeb opiekuńczych, medycznych i bytowych, a także kulturalno-turystycznych przyszłych i obecnych seniorów w ramach innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowsze zdobycze nauki i technologii w medycynie.

Inicjatywa jest wdrażana  w partnerstwie z uniwersytetami medycznymi,  innymi uczelniami wyższymi posiadającymi wydziały medyczne i pokrewne oraz wsparciu merytoryczno-naukowym  Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykorzystaniu doświadczenia i potencjału jednostek samorządu terytorialnego. Partnerstwo to jest realizowane poprzez stałą współpracę badawczo-naukową oraz wdrożeniową, prowadzącą  do komercjalizacji najnowszych rozwiązań naukowo-badawczych, w szczególności w obszarze profilaktyki zdrowotnej.

We wszystkich koncepcjach i projektach Narodowego Komitetu Seniora, samorządy wymieniane są jako jeden z najważniejszych sojuszników przedsięwzięć podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy stanu zdrowia a tym samym jakości życia. Samorządy realizują szereg działań z obszaru polityki społecznej i ochrony zdrowia, wydatkując na ten cel istotną część środków budżetowych, a wydatki te będą ciągle rosnąć. Jednostki władz lokalnych jako podmioty odpowiedzialne za realizację polityki zdrowotnej oraz polityki senioralnej są naturalnymi partnerami działań podejmowanych przez NKS.

W ramach Programu „Senior 2030”, NKS uczestniczy w przygotowaniu dwóch kluczowych projektów: Projektu Teleprofilaktyka oraz budowy sieci centrów rehabilitacyjno-sanatoryjnych Euro-Lux-Care, łączących najwyższy standard usług hotelowych z opieką, rehabilitacją, diagnostyką medyczną i ofertą zabiegów wellness & spa.

Poprzez swoje zaangażowanie w oba przedsięwzięcia, Narody Komitet Seniora pragnie zagwarantować realną i powszechną pomoc, zarówno w obszarze podstawowych usług medycznych i opiekuńczych, jak również w obszarze usług towarzyszących poprawiających jakość życia polskiego społeczeństwa.

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej