Projekt Teleprofilaktyka

Projekt Teleprofilaktyka to unikalna koncepcja wspierania stanu zdrowia za pomocą narzędzi pozwalających na zbudowanie spersonalizowanego programu profilaktycznego poprzez m.in. monitoring stanu zdrowia, rozwijanie świadomości zdrowotnej obywateli oraz promocję zdrowego stylu życia.

Obecnie jesteśmy świadkami nieustającej rewolucji technologicznej w medycynie, która tworzy unikalną szansę na wykorzystanie jej potencjału w budowie innowacyjnego systemu monitoringu zdrowia i zachowań prozdrowotnych umożliwiającego prowadzenie regularnej komunikacji profilaktycznej z użytkownikami. Pozwala ona również na przygotowanie katalogu nowatorskich usług wspomagających różne grupy wiekowe i społeczne w zmianie stylu życia na lepsze. Usług, które koncentrują się nie na leczeniu, a na spersonalizowanym podejściu do potrzeb zdrowotnych i społecznych użytkowników. To właśnie umiejętność dopasowania wymogów związanych z aktywnością fizyczną, odpowiednią dietą, badaniami kontrolnymi i minimalizowanie ryzyka wpływu czynników negatywnych na zdrowie, w ogromnej mierze decyduje o jakościowo dobrym, wolnym od chorób życiu w każdym wieku.

Za sprawą nowych technologii już dzisiaj możliwa jest weryfikacja bieżącej kondycji, wykrycie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie oraz automatyczne przekazywanie tych informacji lekarzom. Stąd też zdobycze nauki i technologii nadają obecnie olbrzymie znaczenie profilaktyce zdrowotnej, która w niedalekiej przyszłości będzie realizowana w modelu łączącym świat realny z wirtualną rzeczywistością.

Kluczowe znaczenie dla wdrożenia innowacyjnych rozwiązań profilaktycznych ma współpraca podmiotów wielu sektorów zaangażowanych w ochronę zdrowia. Dążeniem powinno być skonstruowanie spójnej strategii rozwoju profilaktyki zdrowotnej w Polsce przede wszystkim na poziomie gmin i lokalnych społeczności. Należy wypracować mechanizmy pozwalające na zintegrowanie działań dostawców usług medycznych, jednostek samorządu terytorialnego na poziomie województw, powiatów i gmin oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces leczenia i opieki  na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

Jedną z głównych osi realizacji Projektu Teleprofilaktyka są wiodące polskie i zagraniczne uniwersytety medyczne, które stanowią centra badawczo-rozwojowe, a także odgrywają istotną rolę w komunikacji z samorządami terytorialnymi, w szczególności z gminami.

Wypracowanie ostatecznego kształtu wszystkich usług, które zostaną wdrożone w ramach Projektu Teleprofilaktyka wymaga stałej współpracy i wzajemnego uzupełniania się kolejnych dziedzin: informatyki, technologii, telekomunikacji i nauki, co przyczyni się do powstania unikalnego rozwiązania na miarę innowacji społecznej.

Narodowy Komitet Seniora do realizacji Projektu Teleprofilaktyka powołał specjalnie dedykowany podmiot – Polską Teleopiekę Rodzinną S.A., który odpowiada za wdrożenie usług teleprofilaktycznych na terenie całego kraju. 

 

Więcej informacji o Projekcie w Kalendarium Wydarzeń

 

 

 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej