Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

30 sierpnia w Ołtarzewie odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora (NKS). Celem zebrania były zmiany osobowe w zarządzie fundacji oraz przedstawienie aktualnych celów strategicznych Programu „Senior 2030”. Gościnne progi Wyższego Seminarium Duchownego były miejscem owocnych dyskusji i podjęcia dalszych działań, które zmienią życie milionów seniorów.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kapituły, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, który po przywitaniu gości przedstawił wyniki głosowań. Zebrani członkowie NKS wybrali na funkcję Prezesa Zarządu Pana Henryka Pietraszkiewicza. Wraz z Prezydentem NKS, ks. prof. dr hab. Stanisławem Dziekońskim, rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, będą czuwać nad realizacją Programu „Senior 2030”.

 

Następnie głos zabrał gospodarz, ks. dr Zenon Hanas SAC, przełożony Prowincjalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW. Wyraził on nadzieję na efektywne rozmowy zgromadzonych członków NKS oraz zainteresowanie dalszą współpracą po zakończeniu konferencji. Na uroczystości był również obecny burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Pan Paweł Kanclerz, który z dużą uwagą wysłuchał założeń Programu „Senior 2030” oraz zaprosił do dalszych rozmów w celu sprawdzenia, jakie jego elementy można zrealizować na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. W posiedzeniu wzięli również udział członkowie Rady NKS, na czele z prof. dr hab. Piotrem Błędowskim.

 

Po przedstawieniu stanu prac nad Programem „Senior 2030” wywiązała się ciekawa dyskusja pomiędzy gośćmi. Wyłonił się z niej obraz czekających społeczeństwo zmian demograficznych. Ich rozwiązaniem są działania opracowane i podjęte przez Narodowy Komitet Seniora.

 

O celach Programu „Senior 2030”

Projekt Teleopieki ma zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym bez względu na miejsce zamieszkania, czy dochody. Zawarte w nim rozwiązania obejmują m.in.: pomoc w zakupach, czy dowóz leków. Jest to tzw. Platforma Usług Towarzyszących, dająca szereg korzyści zarówno seniorom, jak i partnerom projektu.

 

Budowa sieci Euro-Senior to projekt ogólnopolski podejmowany we współpracy z gminami, który ma na celu stworzenie obiektów pobytowych z szerokim zakresem usług dla seniorów. Lokalizacje umożliwią odbiorcom wypoczynek na odpowiednim poziomie i korzystanie z usług sanatoryjnych. Ponadto sieć zapewni dostęp do dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także miejsc kultu religijnego. Jedną z takich miejscowości jest m.in. Ołtarzew, który gościł zebranie NKS.

 

Ważnym punktem działań jest projekt „Ambasador NKS”, który ma za zadanie aktywizację seniorów z dużym doświadczeniem zawodowym. Wybrani w ten sposób liderzy mogliby prospołecznie wykorzystać swoją wiedzę.

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej