Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

6 grudnia 2017 r. u w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora (NKS). Głównym celem spotkania były zmiany osobowe w Radzie fundacji oraz przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Projektu Teleopieka realizowanego w ramach Programu „Senior 2030”.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Kapituły, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, który po oficjalnym powitaniu zaprosił członków Kapituły i Rady NKS do zapoznania się z etapem wdrażania usługi teleopieki. Prezentację gościom przedstawił Robert Wojtaś – Pełnomocnik Zarządu NKS.

Następnie głos zabrał Henryk Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu NKS, który przedstawił informację o stanie realizacji Projektów i wskazał na kompleksowe podejście Programu „Senior 2030” w świetle zmian demograficznych.

Po przedstawieniu stanu zaawansowania prac nad Programem „Senior 2030” wywiązała się ciekawa dyskusja pomiędzy członkami Kapituły i Rady. Większość z obecnych gości, świadomych następujących zmian demograficznych wyrazili swoje stanowisko i aprobatę dla tego typu kompleksowych rozwiązań dedykowanych osobom starszym.

Jednoczesna opieka i aktywizacja seniorów oraz wsparcie Państwa – to zdaniem prof. dr hab. med. Bolesława Samolińskiego – Wiceprzewodniczącego Kapituły NKS kluczowy element poprawiający jakość życia osobom starszym.

Spotkanie zakończono posiedzeniem Kapituły, która przyjęła do akceptującej wiadomości kierunek podejmowanych działań zarówno w budowie sieci Euro-Senior jak i Projekcie Teleopieka.

 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej