Nowy Prezydent Narodowego Komitetu Seniora

Nowy Prezydent Narodowego Komitetu Seniora

W dniu 1 lutego 2018 roku Kapituła Narodowego Komitetu Seniora podjęła uchwałę, na mocy której funkcję nowego Prezydenta objął prof. dr hab. Jacek Nikliński.

Jacek Nikliński jest profesorem nauk medycznych, w latach 2008-2012 i 2012-2016 był rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2004 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 90. przebywał na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych, odbywał też staże naukowe na zagranicznych uczelniach europejskich. Specjalizuje się w zakresie chirurgii klatki piersiowej. Opublikował szereg prac naukowych, obejmował stanowiska w organach doradczych przy Ministrze Zdrowia i Ministrze Rozwoju Regionalnego. Obecnie kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej i Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB, a także dyrektor Euroregionalnego Ośrodka Medycznego ds. Badań i Edukacji. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Badań, Poprawy Diagnostyki i Skuteczności Leczenia Nowotworów. Założyciel Europejskiej Sieci Badań nad Rakiem Płuca. Intensywnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu badań innowacyjnych. Laureat Medalu Europejskiego (2014) za „Propagowanie osiągnięciami naukowymi idei wspólnej Europy i promocję wizerunku Polski za granicą”.

W 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 
czytaj więcej 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej