dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska

dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska – WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Filozof, etyk, nauczyciel akademicki, publicystka i polityk, posłanka na Sejm III kadencji. Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładała również w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. W połowie lat 90. pracowała naukowo we Włoszech, później została nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i następnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych. W pracy naukowej zajęła się zagadnieniami m.in. z zakresu aksjologii, etyki ogólnej i etyki wychowawczej oraz antropologii filozoficznej. Wyróżniana nagrodami uczelnianymi w tym „Złotym Laurem”. Zajęła się również działalnością oświatową, zakładając w 2008 roku niepubliczną placówkę przedszkolną. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz przewodnicząca sekcji nauk społecznych Towarzystwa Naukowego św. Franciszka Salezego. Członek Zespołu ds. Powołania Konsorcjum Edukacji Międzykulturowej i Międzyreligijnej pomiędzy UWM, UKSW i Uniwersytetem w Białymstoku. Członek Zespołu WNS UWM do kontaktów z interesariuszami. Jest autorką artykułów naukowych oraz autorką, redaktorką i tłumaczką publikacji książkowych.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej