dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. nadzw.

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. nadzw. – CZŁONEK RADY
Profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha oraz arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ponadto prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa ekonomiczno-prawnego. Został pracownikiem naukowym Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW ze specjalizacją w zakresie historii myśli politycznej i prawnej. W 1994 roku na tym samym wydziale obronił pracę doktorską z zakresu nauk prawnych. Od 2006 do 2007 jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej był Prezesem Rady Nadzorczej ZUS. Był doradcą premiera Kazimierza Marcinkiewicza, doradcą Ministra Finansów Zyty Gilowskiej. Tworzył ekspertyzy dla Biura Analiz Sejmowych. Uczestniczył, jako arbiter w rozstrzyganiu sporów przed sądami polubownymi przy Krajowej Izbie Gospodarcze, Związku Banków Polskich i przez ICC International Court of Arbitration w Paryżu. Zasiada, jako członek niezależny, w radach nadzorczych kilku spółek giełdowych. W 2008 roku został honorowym członkiem stowarzyszenia KoLiber. Był prezesem Zarządu spółki Sport Medica S.A., będącej właścicielem prywatnej kliniki medycznej w Warszawie, Carolina Medical Center.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej