Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – CZŁONEK RADY
Lekarz, Rektor UM w Lublinie. Ukończył Pomorską AM w Szczecinie. Specjalista radiologii (specjalizacje I i II stopnia) i zdrowia publicznego (specjalizacja II stopnia). W 1980 roku za pracę doktorską otrzymał I-szą nagrodę Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. W 1998 roku uzyskał tytuł dr hab. a w 2005 roku tytuł prof. n. med. Kierownikiem I Zakładu Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny w SPSK nr 4 w Lublinie został w 1996 roku. Był woj. konsultantem ds. radiologii w woj. tarnobrzeskim. W 1999 roku został woj. konsultantem z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w woj. lubelskim, a w 2010 roku objął kierownictwo Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w SPSK nr 4 w Lublinie. Wykładał na AM w Lublinie, gdzie był prodziekanem Wydziału Lekarskiego a następnie prorektorem ds. klinicznych. Od 2012 roku rektor UM w Lublinie. Współtworzył Polską Szkołę Radiologii. Jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Działa w Komisji Akredytacyjnej Zakładów Radiologii. Autor 429 publikacji naukowych oraz współautor 2 podręczników. Promotor 3 prac magisterskich, 6 przewodów doktorskich oraz recenzent 7 prac habilitacyjnych, 35 prac doktorskich i w 5 procedurach o nadanie tytułu profesora.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej