prof. dr hab. N. med. Jerzy Robert Ładny

prof. dr hab. N. med. Jerzy Robert Ładny – CZŁONEK RADY
Lekarz, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej i ochrony zdrowia, Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej. Absolwent studiów medycznych. Profesor nauk medycznych (2002). Adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej UMB i jednocześnie Kierownik Centralnej Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (2002). Pełnomocnik Rektora ds. organizacji Kliniki Medycyny Ratunkowej i Kliniki Medycyny Ratunkowej Dzieci (2000-2002), z których pierwsza przekształciła się w Zakład Medycyny Ratunkowej UMB. Jako Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej czynił starania o wyszkolenie jak największej liczby specjalistów medycyny ratunkowej. Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof na UMB. Powołany na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej (2013). Jest jednocześnie prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Pracuje również w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB. Otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda w kategorii osoby i instytucje wspierające system Państwowego Ratownictwa Medycznego (2016). Wyróż- niony za wkład na rzecz rozwoju systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej