dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG

dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG – CZŁONEK RADY
Socjolog i gerontolog specjalizujący się w socjologii starości i pracy socjalnej. Profesor nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej w IFSiD. Były wykładowca w SPPSS w Gdańsku. Autor lub współautor ponad 50 publikacji, w tym książek: Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce; Perspektywa socjologii starości; Polska starość, B. Synak (red.); Gdańska starość. Portret socjologiczny mieszkańców Gdańska w wieku 65+ (współautorzy J. Załęcki, M. Brosz); Family Carers of Older People in Europe – A Six-Country Comparative Study, G. Lamura, H. Döhner, C. Kofahl (Eds); Family Caregiving for the Elderly in Poland, B. Bień (Ed.). Autor, współautor ponad 40 referatów wygłoszonych na światowych kongresach m.in. Węgry, Kanada. Główny wykonawca międzynarodowych projektów EUROFAMCARE, Indiana University Center of Philanthropy Project (USA) czy MATRA Community Organization in Poland (Holandia). Kierownik projektu badawczego Gdańska starość. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (przez 3 kadencje ZG PTG) oraz Gdańskiej Rady ds. Seniorów. Ekspert m.in. w projektach UE Quality Ageing in an Urban Environment, Active A.G.E. oraz w Gdańskim modelu pomocy osobom z chorobą Alzheimera i ich rodzinom. Członek sieci badawczej EAST funkcjonującej przy Instytucie ds. Starzenia się Ludności Uniwersytetu w Oxfordzie.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej