prof. dr hab. Piotr Błędowski

prof. dr hab. Piotr Błędowski – PRZEWODNICZĄCY RADY
Ekonomista i gerontolog. Współtwórca uniwersytetów trzeciego wieku. 2 kwietnia 2015 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodniczą- cy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a przez okres dwóch kadencji (2005-2013) przewodniczący ZG PTG. Ekspert Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Członek Zespołu ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu badawczego „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”, szerzej znanego pod nazwą „PolSenior”. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom takim jak: polityka społeczna, gerontologia społeczna, problemy społeczne krajów Unii Europejskiej m.in. Ekonomiczne aspekty starzenia się ludności, w: Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne; Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. Jest współautorem pierwszego w Polsce podręcznika z gerontologii społecznej „Podstawy gerontologii społecznej”

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej