Paweł Hebda

Paweł Hebda – CZŁONEK RADY
Przedsiębiorca, społecznik, filantrop. Od ponad 15 lat prowadzi własne przedsię- biorstwa, dbając szczególnie o wspólne dobro, poszanowanie dla wartości ekologicznych i krzewienie najwyższych standardów etycznych w biznesie. W zakresie działalności na rzecz interesu publicznego mocno angażuje się w budowę pozytywnych relacji z samorządem terytorialnym, wspierając liczne wydarzenia i inwestycje, nagradzany wyróżnieniami władz miejskich z terenu województwa śląskiego. Perfekcyjnie wciela w prowadzonym biznesie najnowsze osiągnięcia naukowe, współpracując z uczelniami, instytutami, uniwersytetami i politechnikami. Z jego inicjatywy, przy współpracy z naukowcami i wykorzystaniu platformy wymiany doświadczeń i opinii, podjęto wysiłek doskonalenia procesu produkcyjnego w branży budowlanej, jak i petrochemicznej, transportując do gospodarki najnowsze zdobycze nauki. Od 2013 roku doradca Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. Aktywnie uczestniczy w pracach Fundacji Kapitałowej dla Programu „Senior 2030”. Odznaczony przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej