prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – CZŁONEK RADY
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii CM. Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Od 2004 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2006 roku pełni funkcję przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji w kadencji 2012-2016. Od 2008 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W marcu 2005 roku z jej inicjatywy został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego jest przewodniczącą. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. W 2012 roku została członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2004 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku afiliowanego przy UMK w Toruniu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Bierze czynny udział w pracach uniwersytetów trzeciego wieku działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej