prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – CZŁONEK RADY
Specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 1993 roku uzyskała tytuł doktora, a w 2002 roku doktora habilitowanego. 21 grudnia 2007 roku otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizacje: 1994 rok – choroby wewnętrzne, 1998 rok – geriatria, 2002 rok – medycyna paliatywna, 2008 rok – Europejska Akademia Medycyny Osób Starszych – EAMA (European Academy for Medicine of Aging, Sion, Szwajcaria). Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów w Polsce. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członek Towarzystwa Medycyny Geriatrycznej Unii Europejskiej (EUGMS). Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Konsultant wojewódzki ds. geriatrii w województwie lubuskim. Autorka ponad 100 prac naukowych. Współredaktorka podręczników: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne oraz Podręcznik dla opiekuna medycznego; Opieka nad osobami w wieku podeszłym oraz chorymi i niesamodzielnymi, a także Fizjoterapia w geriatrii. Od wielu lat zaangażowana w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym geriatrycznej opieki paliatywnej.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej