prof. dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki

prof. dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki – CZŁONEK RADY
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmiń- sko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie Pracę zawodową rozpoczął w CM UMK w Bydgoszczy, gdzie w roku 1988 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W latach 1993-2000 pracował w Centrum Biostruktury WUM, gdzie w 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2007 roku uzyskał specjalizację w zakresie radiodiagnostyki. W 2014 roku otrzymał nominację profesorską z nauk medycznych z rąk Prezydenta RP. W latach 2004-2005 pracował jako senior lecturer w University of Adelaide (Australia). A od 2008 roku pracuje jako visiting professor w Saint George’s University na Grenadzie. Nieustannie bierze udział w tworzeniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych umożliwiających szybkie i efektywne opanowanie wiedzy anatomicznej. Przykładem takiego podejścia do dydaktyki są słowniki, przewodniki interaktywne, dzieła multimedialne lub tłumaczenia najlepszych podręczników lub atlasów międzynarodowych. Jest pionierem publikacji elektronicznych poświęconych anatomii na CD i animatorem anatomicznych stron internetowych. Całościowy dorobek naukowy profesora Jerzego Gieleckiego obejmuje 188 pozycji, w tym 109 publikacji.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej