dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UPJPII

dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UPJPII – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W roku 1983 przyjął święcenia kapłańskie. W 2001 roku obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2009 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego z pracy socjalnej (Katolicki Uniwersytet w Ruzomberok). Pracę duszpasterską pełnił w Hyżnem koło Dyniowa, w Rzeszowie oraz w Jarosławiu. Był Dyrektorem „Emaus” Domu Księży Seniorów Archidiecezji Przemyskiej w Korczynie. W latach 2001-2013 związany był z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. W latach 2003-2004 był proboszczem w Iwoniczu-Zdroju. W roku akademickim 2004-2005 był wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a w latach 2005-2007 związany był z Wyższą Szkołą Społeczno-Gospodarczą w Tyczynie. W latach 2007-2013 pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2011 roku związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, a od 2013 roku również z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autor licznych monografii, artykułów książkowych oraz zamieszczanych w czasopismach.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej