prał. Jan Drob

prał. Jan Drob – CZŁONEK RADY
Wieloletni przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W 1968 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Po 2-letniej służbie wojskowej, ukończył seminarium. Został wyświęcony na kapłana 15 kwietnia 1976 roku w Katowicach. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra i licencjata teologii pastoralnej. Ukończył też podyplomowe studia w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University. W latach 1980-1989 w diecezji katowickiej pełnił m.in. posługę kapelana i notariusza kurii, a w latach 1990-1998 dyrektora Księgarni św. Jacka. Od 1989 roku do 1991 roku był proboszczem w Katowicach-Brynowie. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W latach 1998-2008 ekonom Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Równocześnie pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Domu KEP 344. Zebranie Plenarne KEP powierzyło mu funkcję przewodniczącego Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W Episkopacie jest ponadto członkiem Zespołu ds. Finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej i Zespołu Roboczego ds. Ubezpieczeń Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczy w pracach zespołu ds. kontaktów z zarządem „Kirche in Not”. Członek Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju i trzech podkomitetów.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej