dr Jacek Janiszewski

dr Jacek Janiszewski – CZŁONEK RADY
Polityk, doktor nauk humanistycznych, minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1990-1992 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W 1993 roku pełnił funkcję sekretarza stanu – kierownika resortu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. Pracował w Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań- stwa: w latach 1992-1995 jako dyrektor w oddziale szczecińskim, a następnie, w latach 1995-1997, jako dyrektor ds. osadnictwa. W 1997 roku został posłem na Sejm III kadencji i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka. Pełni kierownicze funkcje w podmiotach wchodzących w skład grupy „Samorządowa Polska”, m.in. od 2014 roku jest prezesem Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. Jest założycielem i przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem WELCONOMY Forum in Toruń, wyróżnionego Złotym Laurem „Super Biznesu” 2015 oraz Perłą Polskiej Gospodarki 2015. W roku 2011 został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej