prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska – CZŁONEK RADY
Profesor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 30 czerwca 2014 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację – profesor nauk ekonomicznych. Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele prac poświęconych tej tematyce zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i empirycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce). Stypendystka Fulbrighta na University of Illinois at Urbana Champaign, odbyła staż na University of Minnesota w USA. Od 2001 roku związana z Katedrą Ekonomii I, następnie z Katedrą Ekonomii II SGH. Od 2003 roku prowadzi również wykłady z finansów publicznych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny, wykładowca w Katedrze Ekonomii Stosowanej przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Otrzymała nagrody Rektora SGH i Ministra Edukacji Narodowej. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Western Economic Association International.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej