Dr hab. Joanna Truszowska

Dr hab. Joanna Truszowska

Pedagog, socjolog, Kierownik Katedry Teorii i Metod Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i Międzynarodowych Studiów Coachingu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Doktor habilitowany nauk społecznych. Profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Studia Łomżyńskie”. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Autorka i współautorka badań społecznych eksplorują- cych kwestie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Autorka i współautorka licznych prac i publikacji z obszaru socjologii, polityki społecznej, wykluczenia społecznego, w tym osób niepełnosprawnych. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej