prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa

prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa – CZŁONEK RADY
Profesor psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem naukowym i klinicznym. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1967 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, doktorat w 1978 roku, habilitację w 1992 roku. W 1998 roku uzyskała tytuł profesora. Od 1972 roku pracowała w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie (od asystenta do profesora). W 1972 roku uzyskała specjalizację I stopnia z psychiatrii, a w 1974 roku specjalizację II stopnia. Przez 6 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s psychiatrii w województwie chełmskim, przez 9 lat w województwie podkarpackim. Była kierownikiem specjalizacji z psychiatrii kilkunastu lekarzy, promotorem, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniowała kilka wniosków o nadanie stopnia profesora. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiceprzewodniczącą Sekcji Klasyfikacji i Psychopatologii, członkiem A.P.P.N.A. oraz członkiem New York Academy of Science oraz członkiem Komisji Zdrowia Psychicznego w Komitecie Nauk Neurologicznych PAN. Członek Rady Programowej Postępów Psychiatrii i Neurologii, Psychiatrii Polskiej oraz Psychiatrii po dyplomie. Autorka ponad 300 publikacji, 10 książek, redaktor kilku podręczników psychiatrii tłumaczonych z języka angielskiego, jak również bajek dla dzieci i tomików wierszy

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej