dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, prof. AM

dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, prof. AM – CZŁONEK RADY
Profesor, wykładowca UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1992 uzyskał tytuł doktora, a w 2003 roku doktora habilitowanego. Ponadto jest magistrem ekonomii, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów MBA Executive. W latach 2006-2010 członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. W latach 2010-2011 Kierownik Klinicznego Oddziału Alergologii szpitala Akademickiego AM we Wrocławiu. Przedstawiciel Polski w European Medicines Agency (EMA), Commitee for Advanced Therapies w latach 2009-2011. Od 2007 roku przewodniczący konsorcjum „Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego”. Założyciel i w latach 1988-1992 prezes Stowarzyszenia MENSA POLSKA. Jest współautorem opracowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, na zamówienie Ministerstwa Zdrowia, planu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac i doniesień naukowych oraz kilku podręczników, członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej