Prezydent

PROF. DR HAB. N. MED. JACEK NIKLIŃSKI – PREZYDENT NARODOWEGO KOMITETU SENIORA

Lekarz, profesor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej. Rektor UMB w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Prorektor ds. Nauki UMB (2002-2005 i 2005-2008). Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (2008-2012), przewodniczący Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku (2008-2016). Doctor Honoris Causa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku. Ukończył Wydział Lekarski AM w Białymstoku (1988). Uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe: doktora (1991), doktora habilitowanego (1999) i profesora nauk medycznych (2004).

Był stypendystą rządu USA w National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, USA (1995-1997) oraz stypendystą UICC (Union for International Cancer Control) w Institut Curie, Paris, France (1999). W 2002 roku odbył stypendium NATOw Germans Trias and Pujol, the Health Sciences Institute and Hospital, Barcelona, Spain. Obejmował stanowiska w organach doradczych przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrze Rozwoju Regionalnego. Członek Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego i w Regionalnym Komitecie Sterującym. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (2006-2008 i 2008-2010). Obecnie kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej i Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB, a także dyrektor Euroregionalnego Ośrodka Medycznego ds. Badań i Edukacji. Od 2003 roku redaktor naczelny czasopisma Advances in Medical Sciences (IF 1.364). Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Autor 152 publikacji (IF 192; Liczba cytowań 2073; h-index 25), autor 6 monografii i rozdziałów w podręcznikach naukowych. Twórca patentu na wynalazek pt. „Biosensor do oznaczania podoplaniny” (2015). W 2003 roku otrzymał Zespołową Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN. Za osiągnięcia naukowe otrzymał 3-krotnie Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. W zakresie jakości badań naukowych i prac rozwojowych UMB oraz za działalność organizacyjną, dydaktyczną i rozwijanie międzynarodowej współpracy otrzymał 3-krotnie Indywidualną Nagrodę Ministra Zdrowia. Jako Rektor UMB nawiązał współpracę i zawarł umowy z 15 europejskimi ośrodkami naukowymi. Z jego inicjatywy utworzono Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji. Założyciel Europejskiej Sieci Badań nad Rakiem Płuca. Intensywnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu badań innowacyjnych. Laureat Medalu Europejskiego (2014) za „Propagowanie osiągnięciami naukowymi idei wspólnej Europy i promocję wizerunku Polski za granicą”. Członek honorowy Business Centre Club. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Orderem Równej Apostołom św. Marii Magdaleny II stopnia, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego, Złotym Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej