Kapituła

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Socjolog, politolog, znawca katolickiej nauki społecznej, salezjanin. W 1968 roku wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego. W latach 1970-1976 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i w Lądzie nad Wartą. W 1974 roku złożył śluby wieczyste. W Lublinie w 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie i uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę doktorską obronił w 1982 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK). W 1990 roku habilitował się z socjologii i chrześcijańskich nauk społecznych, w 1997 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 1995 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 2000 roku profesorem zwyczajnym ATK. Kierował Katedrą Historii Doktryn Społecznych oraz Studium Caritas przy ATK, wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą, prowadził zajęcia w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, na Politechnice Rzeszowskiej i w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. W latach 1996-2005 dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, a od 2005 do 2010 prorektor ds. Ogólnych i Badań Naukowych. W latach 2010-2012 rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Autor wielu publikacji. W 2009 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

prof. zw. dr hab. n. med. Roman Mazur – WICEPRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Twórca Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którą kierował od początku jej powstania w 1985 roku do 1999 roku i z którą jest związany do dnia dzisiejszego. Twórca Kliniki Neurologii na bazie Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz centrum udarów w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza. Związany z Bydgoską Szkołą Wyższą. Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne były podstawą do nadania mu tytułu profesora nadzwyczajnego w roku 1987 i profesora zwyczajnego w roku 1995. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Neurologii, Kawalerem Królewskiego Towarzystwa Medycznego, członkiem Światowej Federacji Neurologicznej, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz jego twórcą i aktualnie honorowym prezesem. Wyrazem uznania dla profesora jako dydaktyka była funkcja przewodniczącego Rady Szkolnictwa Medycznego przy Ministrze Zdrowia oraz nadanie mu odznaczenia Zasłużony Nauczyciel PRL oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej. W roku 1998 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – WICEPRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Specjalista: alergologii, otorynolaryngologii, zdrowia publicznego. Profesor nadzwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii na Mazowszu. Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej, Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Światowej Organizacji Alergologicznej, Światowego i Europejskiego Towarzystw Rynologicznych. Założyciel Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Autor lub współautor 20 książek, w tym redaktor wydania i autor 4 monografii z zakresu alergologii i zapaleń dróg oddechowych i ponad 40 rozdziałów, a także ponad 180 publikacji naukowych.

 

dr hab. Konrad Kohutek, prof. nadzw. KA – CZŁONEK KAPITUŁY

Prawnik, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (1999 roku) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (2002 roku) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2013 roku doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Przedmiot jego zainteresowań lub badań naukowych obejmuje także prawo działalności gospodarczej oraz prawo bankowe i upadłościowe. Autor ponad 200 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 45 artykułów oraz ponad 110 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w licznych decyzjach Prezesa UOKiK.

 

ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK – CZŁONEK KAPITUŁY

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Katedrą Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Studia wyższe z tytułem magistra teologii ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1999 roku. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych (Fakultet Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku – Austria). W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej oraz Wyższego Seminarium Duchownego. Redaktor Naczelny „Studiów Pelplińskich”, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, kierownik Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Pelplinie. Uczestnik konferencji naukowych oraz europejskich programów wymiany kadr dydaktycznych. Zainteresowaniem badawczym i dorobkiem naukowym obejmuje m.in. teorię systemów społecznych, decydowanie polityczne, moralność życia społecznego oraz filozofię kultury. Autor wielu książek, artykułów, recenzji i sprawozdań.

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej