O nas

Zdrowe i aktywne życie seniorów to wyzwanie stojące zarówno przed Polską jak i całą Europą. Misją programową Narodowego Komitetu Seniora jest wspomaganie i tworzenie inicjatyw, które temu wyzwaniu sprostają.

Narodowy Komitet Seniora Fundacja to inicjatywa założona w grudniu 2015 roku przez wybitnych naukowców, w tym profesorów nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych z doświadczeniem zawodowym z obszarów rozwoju i propagowania polityki senioralnej, integrująca różne środowiska zainteresowane współpracą w zakresie działań zmierzających do pobudzania aktywności osób starszych, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych i społecznych: kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Fundacja wspiera również projekty i inicjatywy w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej, medycznej, edukacyjnej i oświatowej, kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, aktywności i rozwoju osób starszych w Polsce.

Priorytetem działania Narodowego Komitetu Seniora jest tworzenie i wspieranie rozwoju polityki senioralnej poprzez rekomendowanie rozwiązań propozycji i wdrożeń rozwiązań z zakresu pracy, polityki społecznej i zdrowotnej, a także opracowywanie i propagowanie rozstrzygnięć prawnych, zarządczych, czy społecznych na rzecz utrzymania aktywności społecznej i zawodowej społeczeństwa, w tym zdrowego i bezpiecznego starzenia się. Niebagatelne znaczenie mają rozwiązania z zakresu finansowania i ochrony zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Fundacja nie ogranicza się jednak tylko do działań opiniotwórczych, doradczych czy informacyjnych. Stawia sobie również cele praktyczne, do których należy przede wszystkim tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających seniorom spokojne i godne życie, organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla seniorów, organizowanie wypoczynku lub uroczystości, integrowanie środowisk seniorów.

Narodowy Komitet Seniora realizuje również od 2016 roku Program „Senior 2030”. Jego fundamentalnym założeniem jest poprawa jakości życia seniorów i zaspokajanie ich potrzeb.

Więcej o programie

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej