Kim jest Ambasador NKS?

Ambasadorami Narodowego Komitetu Seniora są seniorzy, pełniący w przeszłości ważne funkcje zawodowe lub publiczne, którzy chcą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i wspierać inicjatywy senioralne. Są oni naturalnym łącznikiem między lokalną społecznością i pełnią rolę konsultantów społecznych.

Rola Ambasadora:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Narodowego Komitetu Seniora,
 • popularyzacja przedsięwzięć inicjowanych przez Fundację wśród seniorów,
 • twórcze wykorzystywanie pomysłów i własnej energii w celu aktywizacji osób starszych,
 • propagowanie nowoczesnych technologii wpływających na poprawę jakości życia.

 

Do współpracy zapraszamy seniorów, którzy:

 • pełnią lub pełnili funkcje w życiu gospodarczym, naukowym lub społecznym na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
 • w przeszłości byli zaangażowani w lokalne przedsięwzięcia i inicjatywy z obszarów rozwoju i propagowania polityki senioralnej,
 • chcą dzielić się swoją dobrą energią, pasją i pomocą z innymi seniorami.

 

Ambasador Narodowego Komitetu Seniora:

 • może mieć realny wpływ na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • jest przykładem dla innych, jak dzięki najnowszym technologiom można poprawić jakość swojego życia,
 • uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach, takich jak: seminaria, wykłady i szkolenia,
 • współpracuje ze znakomitymi ekspertami i autorytetami życia społecznego, w ramach działań wspierających Program „Senior 2030”,
 • jest istotnym wsparciem merytorycznym dla projektów formułowanych przez Fundację,
 • znajdzie się się wśród pierwszych osób testujących i korzystających z Projektu Teleopieka.

 

 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej