Ambasador NKS

Narodowy Komitet Seniora 

współdziałając

z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

podejmie współpracę (stałą bądź okresową) z seniorami – Ambasadorami NKS,

którzy pełnili ważne funkcje w nauce, gospodarce i życiu społecznym, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Silver economy tworzy wielkie wyzwanie, które będzie możliwe do zrealizowania tylko dzięki zaangażowaniu samych seniorów, osób godnych szacunku, znających bardzo dobrze swoje środowisko.

Zainteresowani, którzy chcieliby włączyć się w realizację Programu Senior 2030 zapraszamy do kontaktu.

skontaktuj się z nami 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej